#

అధికారులతో చర్చిస్తూ వారికీ సరైన సలహాలు అందిస్తున్న మన నాయకుడు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

కొవ్వూరు మార్కెట్ కోసం,చెరువు అభివృద్ధి కోసం అధికారులతో చర్చిస్తూ వారికీ సరైన సలహాలు అందిస్తున్న మన నాయకుడు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: