#

తాళ్లపూడి మండలంలో మత్యశాఖ ద్వారా మంజూరు చేసిన వాహనాలను ప్రారంభిస్తున్నరు.

తాళ్లపూడి మండలంలో మత్యశాఖ ద్వారా మంజూరు చేసిన వాహనాలను ప్రారంభిస్తున్న సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గున్నారు.

Sharing: