#

తాళ్లపూడి మండలం తిరుగుడుమెట్ట,పెద్దేవం,రావురుపాడు,మాలకపల్లి గ్రామాల్లో సైకిల్ యాత్రలు మరియు నవనిర్మాణ దీక్ష

తాళ్లపూడి మండలం తిరుగుడుమెట్ట,పెద్దేవం,రావురుపాడు,మాలకపల్లి గ్రామాల్లో సైకిల్ యాత్రలు మరియు నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న మంత్రి జవహర్ గారు మరియు జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు.

Sharing: