#

నూతనంగా ప్రారంభిస్తున్న చెత్త సేకరణ వాహనం

కొవ్వూరు పట్టణానికి నూతనంగా వచ్చిన చెత్త సేకరణ వాహనాన్ని ప్రారంభిస్తున్న మంత్రి జవహర్ గారు,మునిసిపల్ ఛైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు శ్రీ జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు.

kovvurkovvur

Sharing: