#

నూతనంగా మంజూరు చేసిన పెన్షన్స్

కొవ్వూరు మునిసిపల్ ఆఫీసు నందు నూతనంగా మంజూరు చేసిన పెన్షన్స్ అందిస్తున్న ఛైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు.

Sharing: