#

రైల్వే లైన్ క్రింద రోడ్ లో వర్షపు నీరుని తీయించడం జరిగింది.

ప్రజలు ఎదుర్కుంటున్న సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మా పరిదిలోనిది కాకపోయినప్పటికీ మా సిబ్బందిని తిసుకువచ్చి ఈ రైల్వే లైన్ క్రింద రోడ్ లో వర్షపు నీరుని తీయించడం జరిగింది.

Sharing: