#

లబ్దిదారులకు మత్యశాఖ ద్వారా మంజూరు చేసిన ఐస్ బాక్స్.

కొవ్వూరులో లబ్దిదారులకు మత్యశాఖ ద్వారా మంజూరు చేసిన ఐస్ బాక్స్ లను అందింస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే ఎస్ జవహర్ గారు మరియు సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: