#

గోవూరులో 18,19 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు

గోవూరులో 18,19 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నమంత్రి జవహర్ గారు,మునిసిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

Sharing: