#

కొవ్వూరులో మెయిన్ రోడ్ పనులను దగ్గరుండి పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి మరియు టిడిపి సీనియర్ నాయకులు

కొవ్వూరులో మెయిన్ రోడ్ పనులను దగ్గరుండి పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు మరియు టిడిపి సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

  

Sharing: