#

నారా హమారా టీడీపి హమారా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నమంత్రి

నారా హమారా టీడీపి హమారా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నమంత్రి జవహర్ గారు, జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు మరియు టిడిపి నాయకులు.

Sharing: