#

సొసైటీ సహకార వారోత్సవాలులో భాగంగా రైతులు కోరిక పై టార్పాల్స్ అందిస్తున్న జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు

సొసైటీ సహకార వారోత్సవాలులో భాగంగా రైతులు కోరిక పై టార్పాల్స్ అందిస్తున్న ప్రెసిడెంట్ శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: