#

తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు రెన్యూవల్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి జవహర్ గారు

తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు రెన్యూవల్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి జవహర్ గారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు సీనియర్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు.

Sharing: